Regulamin


§1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy pluscom.pl, działający pod adresem http://www.pluscom.pl, prowadzony jest
przez PLUSCOM S.C. z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul. Grunwaldzka 252a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 632-187-87-55, REGON 278352568 zwany dalej Sklepem.

Kontakt z przedsiębiorcą:
- telefonicznie:
(32) 751 22 00, (32) 751 07 60, fax: (22) 750 86 02
- listownie:
ul. Grunwaldzka 252a, 43-600 Jaworzno
- pocztą elektroniczną: pluscom@pluscom.pl

2. Strona dokonująca zakupów w Sklepie jest pełnoletnią osobą fizyczną, osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
, zwaną dalej Klientem.

3.
Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów.

§2. Przedmiot świadczenia i zamawianie towarów


1.
Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach Sklepu.
Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. P
rodukty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych i używanych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

3. Ceny podawane w Sklepie są zarówno w wartościach netto jak i z podatkiem VAT w wartości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Ceny podawane są w Złotych polskich oraz Euro. Ceny te nie uwzględniają kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia podawana jest przed potwierdzeniem zakupu na stronie Sklepu pod adresem http://www.pluscom.pl/koszyk.html

4. Formy doręczenia, ich koszt oraz formy płatności oferowane przez Sklep zależne są od specyfiki towaru oraz kraju dostawy i podane są na stronie Sklepu pod adresem
http://www.pluscom.pl/koszyk.html. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta. Płatność może być dokonana w formie przedpłaty na konto bankowe, poprzez serwis PayPal, gotówka w siedzibie przedsiębiorcy lub gotówką, przy odbiorze przesyłki od spedytora. Zapłata gotówką u spedytora możliwa jest wyłącznie, gdy krajem dostawy jest Polska. W przypadku wyboru płatności poprzez serwis PayPal Sklep dolicza opłatę za dokonanie płatności w wysokości poniesionych kosztów transakcji.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych towarów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz sposobu płatności.

6.
Klient, potwierdzając zakup w Sklepie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. W momencie potwierdzenia zakupu Sklep przesyła do Klienta specyfikację zamówienia na podany adres e-mail. Specyfikacja nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na adres e-mail
niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty. Płatności dokonane przez Klienta, z wyjątkiem płatności dokonanej przy odbiorze zamówienia, do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione w Sklepie produkty, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

8. Sklep przykłada duży nacisk na szybką kompletację i dostawę produktów. Typowe zamówienia na produkty dostępne w magazynie Sklepu realizowane są nie później, niż w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, o ile płatność w formie przedpłaty została zaksięgowana na koncie Sklepu.
W przypadku niedostępności zamówionego produktu lub produktów czas skompletowania i dostawy nie przekroczy 14 dni roboczych.

9
. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firme pluscom.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.


§3. Reklamacje i gwarancje


1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub importera. Okres i
szczegółowe warunki gwarancji umieszczone są w specyfikacji na karcie produktu w Sklepie.

2. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia
wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.

4. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PLUSCOM S.C.
Grunwaldzka 252a
43-600 Jaworzno
tel.: (32) 751 22 00
fax: (32) 750 86 02
pluscom@pluscom.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

..............................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ...................................

Data odbioru rzeczy: ......................................

Nr konta bankowego: .....................................

Imię i nazwisko: ............................................

Adres: ..........................................................

Podpis: .........................................................

Data: ...........................................................§4. Postanowienia końcowe


1. Zdjęcia, opisy i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i moga być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.